Naše usluge

Šta pružamo svojim klijentima


Krivično i prekršajno pravo

Zastupanje naših klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred svim sudovima, tužilaštvima i policijskim upravama u BiH.


Porodično pravo

Pružamo kompletnu uslugu zastupanja u sporovima iz ove oblasti prava, kako pred nadležnim sudovima tako i pred nadležnim centrima za socijalni rad.


Nasledno pravo

Pružamo sve vrste usluga u ostavinskim postupcima u vidu zastupanja pred sudovima, sačinjavaja testamenata i uknjižbe nasljeđene imovine.


Stvarno (imovinsko) pravo

Pružamo sve vrste pravne pomoći u vezi sa prometom nekretnina kao i u imovinskopravnim sporovima.


Radno pravo

Svojim klijentima nudimo usluge zastupanja u radnim sporovima pred nadležnim sudovima i zastupanja u disciplinskim postupcima.


Privredno pravo

Zastupanje naših klijenata u privrednim sporovima i pružanje pravne pomoći prilikom osnivanja preduzeća.


Upravno pravo

Zastupamo klijente u svim vrstama upravnih postupaka pred organima uprave, kao i u upravnim sporovima pred nadležnim sudovima u BIH.


Naknada šteta

Pružanje pravne zaštite povodom naknade svih oblika šteta, kako pred sudovima, tako i pred osiguravajućim društvima.